slider1 slider2

Rekrutacja 2017/2018

I. Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2017 – 31.VIII.2018

Zasady rekrutacji dzieci do żłobka na okres 1.IX.2017 - 31.VIII.2018

 1. do rekrutacji przystępują dzieci urodzone od 1 stycznia 2015 r. do 13 kwietnia 2017 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2017 r.) mające miejsce zamieszkania na terenie miasta Wrocławia.
 2. rodzic/prawny opiekun dziecka, które aktualnie korzysta z usług żłobka i złoży w odpowiednim terminie potwierdzenie woli kontynuacji, nie może brać udziału w rekrutacji
 3. rekrutacja odbywa się na podstawie uzyskanej liczby punktów rekrutacyjnych
 4. liczba punktów rekrutacyjnych jest sumą wartości punktowych kryteriów zaznaczonych we wniosku
 5. punkty za spełnianie kryteriów zostaną naliczone, gdy:
  - zaznaczono we wniosku kryteria, które dziecko spełnia
  - dostarczono do wybranego żłobka wydrukowany wypełniony i podpisany przez rodzica/prawnego opiekuna wniosek wraz z odpowiednimi dokumentami
  - sprawdzono i zatwierdzono w żłobku treść wniosku
 6. w przypadku uzyskania równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego żłobka, komisja rekrutacyjna wybierze dziecko najwcześniej urodzone w danej grupie

II. Punktacja w procesie rekrutacji obejmuje następujące kryteria:

 1. Kryteria obligatoryjne (dostępu):
  - zamieszkanie dziecka wraz z rodzicem/prawnym opiekunem na terenie Wrocławia
  - wiek dziecka - dzieci urodzone od 1 stycznia 2015 r. do 13 kwietnia 2017 r. (mające ukończone co najmniej 20 tygodni w dniu 1 września 2017 r.)
 2. Kryteria dodatkowe – w przypadku liczby kandydatów spełniających kryteria dostępu, przekraczającej liczbę miejsc w danym żłobku:

Na potrzeby rekrutacji przyjmuje się definicje:

 1. Zamieszkanie 1:
  a) zameldowanie stałe
  b) zameldowanie czasowe na dzień 02.06.2017 r.
 2. Wielodzietność rodziny kandydata 2 – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci
 3. Samotne wychowanie kandydata w rodzinie3 – oznacza to wychowanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.

Dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów:

 • oświadczenie o wielodzietności rodziny (art. 20t ust. 2 pkt 1a i 2 ustawy o systemie oświaty) – oświadczenie rodzica o wychowywaniu trojga lub więcej dzieci. Wzór oświadczenia: załącznik nr. 1;
 • oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem złożone przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną, którego wzór stanowi załącznik nr. 2 do zarządzenia oraz prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu (do wglądu);
 • aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych do wglądu;
 • piecza zastępcza5 - dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 575, z późn. zm.) (do wglądu);
 • zatrudnienie:
  • zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu;
  • aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
  • zaświadczenie z uczelni zawierające informację o stacjonarnym systemie studiów;
  • zaświadczenie wydane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o prowadzeniu gospodarstwa rolnego;
 • oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o rozliczeniu zeznania podatkowego PIT, albo deklaracji opodatkowania w Urzędzie Skarbowym we Wrocławiu, którego wzór stanowi załącznik nr. 3;
 • oświadczenie rodzica/prawnego opekuna poświadczające o zgłoszeniu do placówki dziecka posiadającego rodzeństwo korzystające z usług żłobka, lub zgłoszeniu jednocześnie do tej samej placówki dwojga lub więcej dzieci. Załączniki: załącznik 4 i załącznik 4a

UWAGA: 
Oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 20t ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty)

UWAGA: 
W przypadku nie przedstawienia wymaganych dokumentów potwierdzających spełnianie danych kryteriów komisja rekrutacyjna, rozpatrująca wnioski nie uwzględnia kryterium, które nie zostało potwierdzone.

III. Wypełnienie wniosku –„Protokołu ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018”

„Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018” (załącznik nr 5składa się tylko w jednym żłobku. Złożenie „Protokołów” w więcej niż w jednym żłobku (publicznym lub niepublicznym z miejscami dofinansowanymi przez Miasto Wrocław) będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji

 • wydrukować wniosek i wypełnić ręcznie lub wypełnić elektronicznie
 • wpisać nazwę i adres wybranego żłobka (wniosek można złożyć tylko w 1 placówce)
 • wpisać dane osobowe dziecka i rodziców/prawnych opiekunów
 • zaznaczyć kryteria, które dziecko spełnia
 • wniosek złożyć w żłobku, do którego rodzic/opiekun prawny rekrutuje dziecko wraz z wymaganymi dokumentami.

IV. Harmonogram rekrutacji do żłobków na okres 01.09.2017 do 31.08.2018 r.

 • 28 kwietnia - zamieszczenie na stronie internetowej informacji o liczbie wolnych miejsc w żłobkach w grupach wiekowych
 • 2-14 czerwca - przyjmowanie w żłobkach wniosków zgłoszenie dziecka do złobka na rok 2017/2018
 • 27 czerwca 2017 - oglłoszenie wyników rekrutacji w żlobkach w sposób ogólnie przyjęty
 • 28 czerwca - 7 lipca - podpisywanie umów z rodzicami/prawnymi opiekunami na rok żłobkowy 2017/2018
 • 30 sierpnia 2017 - wywieszenie listy dzieci przyjętych do złobka w podzalie na grupy

UWAGA:

 1. Dzieci aktualnie korzystające z usług żłobka (urodzone po 1 stycznia 2012 r.) nie biorą udziału w rekrutacji. Dzieci te kontynuują pobyt w żłobku w roku 2014/2015 na podstawie "Formularza kontynuacji" (dotyczy dzieci uczęszczających do żłobka na dzień 30.III.2017).
 2. Wnioski złożone do żłobków w okresie od zakończenia ostatniej rekrutacji muszą być złożone ponownie w celu potwierdzenia ich aktualności.
 3. Przypominamy, że "Protokół ze zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018" składa się tylko w jednym ze żłobków publicznych albo niepublicznych, które zawarły z Gminą Wrocław umowę o dofinansowanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, na rok 2017/2018. Złożenie "Protokołu ze zgłoszenia" w więcej niż jednym żłobku - publicznym lub niepublicznym - będzie skutkowało wykluczeniem z rekrutacji.
 4. Kolejność zgłoszeń nie stanowi kryterium kwalifikacyjnego.